Témakiírások - 2018. március 13.

Törzstagok

Témakiírás

   

Hermann Róbert

A magyar politikai sajtó története, 1832-1867

   
 

A pártosodás kezdetei Magyarországon 1844-1861

   
 

Magyarok és társnemzetek, magyar nemzetiségi politika 1825-1867

   
 

A Kossuth-emigráció 1849-1867

   
 

A magyar polgárosodás napló/és emlékirat- irodalom, 1825-1867

   
 

Magyar politikusok a reformkorban és 1848/49-ben

   
 

A forradalom és szabadságharc katonai és politikai története

   
 

Magyar hadtörténet 1825-1868

   
   

Balla Tibor

Az első világháborús osztrák-magyar tábornoki kar

   
 

Magyar hadtörténet 1867–1918

   
   

Csoma Zsigmond

Hadsereg hadtáp szervezése (termelés – fuvarozás)

   
 

Napóleoni francia csapatmozgások és a dunántúli uradalmak gazdálkodása

   
 

Hadsereg, háború, gazdasági konjunktúra, gazdaságtörténet

   
 

Az első világháború, a Tanácsköztársaság és Trianon borviszálya-konfliktusai

   
   

Gergely András

A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele

   
 

1848-49 historiográfiai vitái

   
 

Politikai konfliktusok a reformországgyűléseken

   
 

Az 1848. évi, az 1860. évi és az 1865. évi választási harcok összevetése

   
 

A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában

   
   

Kurucz György

A magyar katonaság a forradalmi és a napóleoni Franciaország ellen vívott háborúkban

   
   
 

Hadsereg, ellátás, gazdasági lehetőségek és akadályok

   
 

II. József török háborúja és következményei

   
   

Nagy Mariann

19-20. századi gazdaság- és társadalomtörténet.

 

Nemzetiségek Magyarországon a 18. századtól napjainkig és nemzetiségi politika a dualizmus korában.

 

Lokális történelem: demográfia, gazdaság, társadalom, egyházak, oktatás.

   

Szakály Sándor

Háborús emlékiratok és naplók

   
 

Rendvédelmi szervezetek (csendőrség, rendőrség)

   
 

A magyar katonai emigráció története 1945 – 1989

   
 

A magyar katonai nevelés és a tisztképzés 1872-1945

   
 

Magyarország a második világháborúban

   

 

Oktatók

Témakiírás

   

Balaton Petra

Székelyföld újkori története

   
 

Magyarország gazdaságtörténete a dualizmus korában

   
   

Bognár Zalán

Kényszerű migrációk Magyarországon 1944-1956

   
 

A koalíció évei Magyarországon 1944–1948

   
 

A hadifogoly-kérdés Magyarországon 1941–1956

   
   

Csikány Tamás

Az 1848/49-es magyar szabadságharc hadművészeti és eseménytörténeti kérdései

   
   
 

Magyar katona (huszár, gyalogos) a XIX. század háborúiban

   
 

A magyar hadi-kiegészítés rendszere a XIX. században

   
   

Horváth Csaba

A magyar királyi honvédség hadműveleti tervei 1940–1943 között

   
 

A magyar királyi honvédség szervezeti fejlesztése és annak akadályai 1922–1945 között

   
   
 

A délvidéki hadművelet 1941 áprilisában

   
   

Kun Miklós

A hírszerzés és a politikai rendőrség szerepe Magyarországon és a Varsói Szerződés államaiban

   
 

Létezett-e önálló mozgástér Magyarország számára az 1944-45-ös megszállásokat követően?

   
   
   

Makkai Béla

Nemzeti/nemzetiségi kapcsolatok és konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchiában

   
   
 

A délszláv kérdés és a magyarság a kiegyezéstől napjainkig

   
 

Kivándorlás, és nemzetpolitika a dualizmus korában (román, délszláv relációk)

   
   

Pollmann Ferenc

Magyarország és a Balkán: magyar politikai, gazdasági és katonai érdekek a Monarchia Balkán-politikájában a XIX. és a XX. század fordulóján

   
   
 

Az első világháború és Magyarország a korabeli és a modern hadtörténetírás tükrében

   
   
   

Szántay Antal

Gazdaság, társadalom és művelődés a XVIII. századi Magyarországon

   
 

A Magyar Nemesi Testőrség története

   
 

Katonaság a XVIII. századi Magyarországon

   
 

Habsburg Monarchia a 18. században

   
   

Tóth Árpád

Az egyesületek funkciói, működése és társadalmi bázisa a XIX. században

   
 

Értelmiségi foglakozások és szerepek a XIX. század első felében

   
 

Polgárcsaládok stratégiái a XIX. századi Magyarországon

   
 

A 19. századi Magyarország városi lakosságának történeti demográfiai

 

vizsgálata

   
   

Ujváry Gábor

Egyetempolitika a XX. század első felének Magyarországán (1900–1951)

   
 

A magyar kultúrpolitika története a XX. században (1900–1989)

   
 

Magyar historiográfia a XX. században