Témakiírások - 2021

Témavezető   Témakiírás
Apatóczky Ákos Magyar-ázsiai történeti, kulturális és nyelvi kapcsolatok
A magyarországi Ázsia-kutatás története
 
Bertalan Péter A történelmi hálózatok szerepe a 20. században
Gazdaságpolitikai folyamatok a 20.században
Az 1989-es rendszerváltoztatáshoz vezető út Kelet-Közép-Európában
Globalizációs kihívások a történelemben (dilemmák, alternatívák)
Társadalmi, gazdasági elitváltások a 20. században Magyarországon
 
Csoma Zsigmond Hadsereg hadtáp szervezése (termelés – fuvarozás)
Napóleoni francia csapatmozgások és a dunántúli uradalmak gazdálkodása
Hadsereg, háború, gazdasági konjunktúra, gazdaságtörténet
Az első világháború, a Tanácsköztársaság és Trianon borviszálya-konfliktusai
 
Hermann Róbert A magyar politikai sajtó története, 1832-1867
A pártosodás kezdetei Magyarországon 1844-1861
Magyarok és társnemzetek, magyar nemzetiségi politika 1825-1867
A Kossuth-emigráció 1849-1867
A magyar polgárosodás napló- és emlékirat irodalma, 1825-1867
Magyar politikusok a reformkorban és 1848/49-ben
A forradalom és szabadságharc katonai és politikai története
Magyar hadtörténet 1825-1868
Magyar historiográfia a 19-20. században
1848-49 Kultusza és emlékezete
 
Horváth Csaba A magyar királyi honvédség hadműveleti tervei 1940–1943 között
A magyar királyi honvédség szervezeti fejlesztése és annak akadályai 1922–1945 között
A délvidéki hadművelet 1941 áprilisában
A II. világháború, valamint az 1945 utáni helyi háborúk a hadművészeti elvek és fegyverrendszerek változásának tükrében, a Magyar Honvédség harceljárásai
Napjaink fegyveres konfliktusainak vizsgálata a hadtörténeti tapasztalatok tükrében
 
Horváth Emőke Magyarország külkapcsolatai az egyes latin-amerikai országokkal a XIX-XX. században
A magyar emigráció Latin-Amerikában a XIX-XX. században
Politikai konfliktusok a hidegháború idején
 
Horváth Miklós Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc politika- és hadtörténete
A társadalom és a hadügy fejlődésének összefüggései a legújabb korban
A hidegháború korszakának hadtörténeti vonatkozásai, válságok és helyi háborúk a XX. század második felében
 
Kurucz György A magyar katonaság a forradalmi és a napóleoni Franciaország ellen vívott háborúkban
Hadsereg, ellátás, gazdasági lehetőségek és akadályok
II. József török háborúja és következményei
 
Kun Miklós A hírszerzés és a politikai rendőrség szerepe Magyarországon és a Varsói Szerződés államaiban
Létezett-e önálló mozgástér Magyarország számára az 1944-45-ös megszállásokat követően?
 
Makkai Béla Nemzeti/nemzetiségi kapcsolatok és konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchiában
A délszláv kérdés és a magyarság a kiegyezéstől napjainkig
Kivándorlás, és nemzetpolitika a dualizmus korában (román, délszláv relációk)
 
Nagy Mariann 19-20. századi gazdaság- és társadalomtörténet
Nemzetiségek Magyarországon a 18. századtól napjainkig és nemzetiségi politika a dualizmus korában
Lokális történelem: demográfia, gazdaság, társadalom, egyházak, oktatás
 
Pollmann Ferenc Magyarország és a Balkán: magyar politikai, gazdasági és katonai érdekek a Monarchia Balkán-politikájában a XIX. és a XX. század fordulóján
Az első világháború és Magyarország a korabeli és a modern hadtörténetírás tükrében
 
Sarnyai Csaba Máté Polgári állam és a katolikus egyház 1848-49-ben
Egyházpolitikai viták a dualizmus korában
A katolikus egyház és az állam viszonya a Horthy-korszakban
A katolikus magyarság helyzetet Romániában az impériumváltás után
 
Semsey Viktória Párhuzamok és kapcsolódási pontok Spanyolország és Magyarország 19. századi történetében 1.
Párhuzamok és kapcsolódási pontok Spanyolország és Magyarország 19. századi történetében 2.
Párhuzamok és kapcsolódási pontok Spanyolország és Magyarország 19. századi történetében 3.
 
Szakály Sándor Magyarország a II. világháborúban
Naplók, emlékiratok Magyarország második világháborús éveiről
Sport és honvédelem 1919-1945
A rendvédelmi szervezetek -- csendőrség, rendőrség -- története 1881 és 1945 között
Politikai és társadalmi konfiktusok a két világháború közötti Magyarországon
 
Szántay Antal Habsburg Monarchia a 18. században
A Magyar Nemesi Testőrség története
Katonaság a XVIII. századi Magyarországon
Gazdaság, társadalom és művelődés a XVIII. századi Magyarországon
 
Szávai Ferenc Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának következményei (a katonai vagyon sorsa)
Németh-magyar vállalati kapcsolatok a hadipar fejlesztésében a két világháború között
Etnikai, gazdasági és társadalmi konfliktusok az Osztrák-Magyar Monarchiában és a Magyar Királyságban
A német kisebbség helyzete, mozgalmai a 19-20. századi Magyarországon
Az államháztartás szerkezete az Osztrák-Magyar Monarchiában
Horthy jóléti rendszere
Magyarország részvétele a Habsburg állam kidolgozásában
 
Tóth Árpád Az egyesületek funkciói, működése és társadalmi bázisa a XIX. században
Értelmiségi foglakozások és szerepek a XIX. század első felében
Polgárcsaládok stratégiái a XIX. századi Magyarországon
A 19. századi Magyarország városi lakosságának történeti demográfiai vizsgálata
 
Ujváry Gábor Egyetempolitika a XX. század első felének Magyarországán (1900–1951)
A magyar kultúrpolitika története a XX. században (1900–1989)
Magyar historiográfia a XX. században
 
Vámos Péter Magyarország a szovjet zónában
Magyarország és a "globális dél"
Magyarország és Kelet- és Délkelet-Ázsia kapcsolatai 
A kereszténység története Kelet- és Délkelet-Ázsiában